ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
26
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9580
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033620
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 249   
 
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่๕ -๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
. ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 . ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
. ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 . ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
. ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 . ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
. ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 . ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุวัดกลาง   ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า   จ. สุพรรณบุรี
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุวัดกลาง ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุวัดกลาง   ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า   จ. สุพรรณบุรี
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุวัดกลาง ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุวัดกลาง   ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า   จ. สุพรรณบุรี
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุวัดกลาง ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุวัดกลาง   ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า   จ. สุพรรณบุรี
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุวัดกลาง ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อปท. รุ่นที่ 4    ประจำวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนม์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
 อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อปท. รุ่นที่ 4 ประจำวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนม์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อปท. รุ่นที่ 4    ประจำวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนม์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
 อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อปท. รุ่นที่ 4 ประจำวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนม์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
ประชุมสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
 ประชุมสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
ประชุมสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
 ประชุมสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
ประชุมสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
 ประชุมสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
ประชุมสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
 ประชุมสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
ประชุมเครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.   ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมเครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมเครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.   ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมเครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมเครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.   ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมเครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมเครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.   ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมเครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111