ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
127
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11912
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018580
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 9359   
 
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
: 275   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๔ - ๘ เมษายน ๒๕๕๙
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๔ - ๘ เมษายน ๒๕๕๙
: 260   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๙
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๙
: 188   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
: 271   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
: 496   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
: 270   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
: 237   
 - รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
: 221   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
: 222   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
: 284   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
: 204   
	  - รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘
: 280   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๖ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๖ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
: 223   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
: 282   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
: 205   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
: 224   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของสำนักปลัดฯ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของสำนักปลัดฯ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 226   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของสำนักปลัดฯ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของสำนักปลัดฯ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 208   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 205   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดฯ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 332   
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111