ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
99
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12632
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019300
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หนังสือสั่งการ
จำนวนผู้เข้าชม : 3605   
 
สพ ๐๐๒๓.๔/ว ๙๗๒๗ การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้บริหรท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำผิด
สพ ๐๐๒๓.๔/ว ๙๗๒๗ การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้บริหรท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำผิด
: 331   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๕๖ รองนายกรัฐมตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)
: 185   
สพ ๕๑๐๐๑/๒๓๐ การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
: 173   
สพ ๕๑๐๐๑/๑๓๐ การดำเนินการโครงการขับเคลื่อน"วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี ๒๕๕๘"
: 225   
สพ ๕๑๐๐๑/๒๒๘ การประชุมเสวนาการบูรณาการเครือข่ายต่อด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๘
: 193   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว/๒๔๔๙ ขอเชิญร่วมประชุม"เวทีฟื่้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘
: 162   
สพ ๕๑๐๐๑/๒๓๒ เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์
: 213   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๒ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง
: 169   
สพ ๐๐๒๓.๒/๑๒๑๓๒๑ หนังสือ "ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว"
: 210   
สพ ๕๑๐๐๑/๑๐๑ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พศ ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
: 165   
สพ ๕๑๐๐๑/๑๑๓ ข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ
: 444   
สพ ๕๑๐๐๑/๙๐ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และแนวทางประฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รางงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
: 182   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๓๔๑ รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง
: 168   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๑๒๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
: 163   
สพ ๕๑๐๐๑/ ๑๖๕๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
: 190   
สพ ๕๑๐๐๑/๑๖๓๔ ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย
: 144   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๑๒๐ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักยานในชีวิตประจำวัน
: 158   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๘๑๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในปี ๒๕๕๘
: 164   
เอกสาร..สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๙๒ เรื่อง..เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำปี ๒๕๕๗
: 195   
สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๙๒ เรื่อง..เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำปี ๒๕๕๗
: 175   
1 23 4 5 6
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111