ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
99
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12632
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019300
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หนังสือสั่งการ
จำนวนผู้เข้าชม : 3606   
 
สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๘๖ เรื่อง..การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้ความช่วยเหลือผู้สประสบภัยกรณี บ้าน ๑ หลัง
: 183   
สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๕๙ เรื่อง..ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความาสารถทั่วไป ประจำ ๒๕๕๗
: 184   
สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๕๗ เรื่อง..เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
: 182   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๒๘ เรื่อง..การปลอมเอกสารทางราชการ
: 218   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/๑๙๖ เรื่อง..ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งคณะกรรม ป.ป.ช.
: 202   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๔/๙๒ เรื่อง..แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
: 246   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๙๖ เรื่อง..ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช
: 196   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๘๒ เรื่อง..ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
: 204   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๗๑ เรื่อง..การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
: 189   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๖๓ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 202   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๔๙ เรื่อง..แนวทางใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท)
: 198   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๓๓ เรื่อง..ส่งแผนงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
: 182   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๒๐ เรื่อง..แนวทางดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียงของนายกรัฐมนตรี
: 169   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๑๗ เรื่อง..การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
: 203   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๔๑๒ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 216   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๔๑๑ เรื่อง..หารือเรื่องจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
: 218   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๙๑๗ เรื่อง..การพิจารณาการก่อหนี้รายจ่ายทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
: 177   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๘๔๕ เรื่อง..การดำเนินงานสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
: 181   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๘๔๔ เรื่อง..การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
: 175   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๘๖๔ เรื่อง..แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายสำหรับการตั้งงบประมาณเพื่อใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
: 181   
1 2 34 5 6
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111