ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
274
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11223
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1017891
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 131   
 
ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยมี ปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์ ผู้ประสานงาน อบจ.สุพรรณบุรี และประธานชมรมกีฬาเซปักตะกร้อ จังหวัดสุพรรณบุรี, นายเมธี สรรพคุณานนท์ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นายเผด็จ โพธิ์อ้น ที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะกิจด้านกิจกรรมกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการจัดการแข่งขัน, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน
อบจ.สุพรรณบุรี ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น ในระหว่างวันที่
14 กรกฎาคม 2561 – 7กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
                   1. รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย
                             รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
                   2. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
                             รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
                   3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
                             รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111