ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
33
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9387
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033427
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 181   
 
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “เก้าสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 7” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดาว อำเภอบางปลาม้า
 
                นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “เก้าสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 7” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาว, ประธานกลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์, ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, ผู้นำท้องถิ่นตำบลวัดดาว ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลวังน้ำเย็น และตำบลมะขามล้ม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, บุคลากร อบจ.สุพรรณบุรี, คณะครู, ผู้ปกครอง, นักกีฬา, นักเรียน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดาว อำเภอบางปลาม้า
                โดยการแข่งขันกีฬานักเรียนเก้าสุพรรณิการ์เกมส์ ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดาว อำเภอบางปลาม้า มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 949 คน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กตำบลวัดดาว มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ, เปตอง, เทเบิ้ลเทนนิส, เบบี้ตอง, เบบี้บอล และแชร์บอล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111