ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
99
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12632
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019300
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองแผนและงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม : 11131   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 181   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๗ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๗ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 222   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองแผนและงบประมาณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองแผนและงบประมาณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 185   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน  - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 195   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 211   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 201   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองแผนและงบประมาณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองแผนและงบประมาณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 170   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองแผนและงบประมาณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองแผนและงบประมาณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 349   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๙ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๙ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 178   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองแผนและงบประมาณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองแผนและงบประมาณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 189   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 174   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 208   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 172   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 202   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 185   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 198   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
: 192   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
: 251   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
: 179   
ประกาศ..เรื่องประกาศใช้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (สำหรับจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ประกาศ..เรื่องประกาศใช้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (สำหรับจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
: 358   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111