ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
41
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9395
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033435
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองแผนและงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม : 11754   
 
รายงานก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
: 9   
รายงานก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 21-27 มกราคม 2562
: 20   
รายงานก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 14-20 มกราคม 2562
: 20   
รายงานก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 7-13 มกราคม 2562
: 54   
รายงานก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562
: 42   
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
: 67   
รายงานก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 24-30 ธันวาคม 2561
: 56   
รายงานก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 17-23 ธันวาคม 2561
: 56   
รายงานก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 10-16 ธันวาคม 2561
: 65   
รายงานก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2561
: 48   
รายงานก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561
: 84   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๙ -๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 88   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๒- ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 136   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๕- ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 94   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๙ ตุลาคม- ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 112   
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๒
: 85   
สรุปรายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561
: 110   
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
: 124   
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
: 122   
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
: 125   
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111