ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
284
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6897
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1044864
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองแผนและงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม : 12214   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 18- 23 มิถุนายน 2561
: 184   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 11- 15 มิถุนายน 2561
: 184   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2561
: 187   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 9-11 เมษายน ๒๕๖๑
: 130   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561
: 203   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561
: 171   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 30-5 พฤษภาคม ๒๕๖๑
: 190   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 23-27 เมษายน ๒๕๖๑
: 228   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 17-20 เมษายน ๒๕๖๑
: 175   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 2-6 เมษายน ๒๕๖๑
: 198   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 26- 31 มี.ค. ๒๕๖๑
: 219   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 19- 24 มี.ค. ๒๕๖๑
: 270   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 12- 18 มี.ค. ๒๕๖๑
: 249   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 5- 9มี.ค. ๒๕๖๑
: 218   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 26 - 2 มี.ค. ๒๕๖๑
: 218   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 19 - 23 ก.พ. ๒๕๖๑
: 197   
ประชาสัมพันธ์..ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส
: 187   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑
: 271   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๙ - ๔ ก.พ. ๒๕๖๑
: 268   
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๑
: 269   
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111