ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
110
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12643
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019311
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองแผนและงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม : 11133   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗
: 212   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
: 199   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
: 200   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
: 242   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
: 211   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 196   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 162   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 182   
- ข้อบัญญัิติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- ข้อบัญญัิติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
: 164   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
: 257   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
: 203   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
: 206   
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ อบจ.สุพรรณบุรี
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ อบจ.สุพรรณบุรี
: 182   
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  อบจ.สุพรรณบุรี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ อบจ.สุพรรณบุรี
: 183   
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ อบจ.สุพรรณบุรี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ อบจ.สุพรรณบุรี
: 161   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 182   
ประกาศ..เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ..เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 197   
ประกาศ..เรื่องการรายงานผลการดำิเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ( Eplan )
ประกาศ..เรื่องการรายงานผลการดำิเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ( Eplan )
: 160   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 208   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 199   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111