ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
205
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7402
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1056095
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
จำนวนผู้เข้าชม : 6168   
 
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 1 - 8 เมษายน 2562
: 1   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 25-31 มีนาคม 2562
: 6   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562
: 9   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 11-15 มีนาคม 2562
: 22   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562
: 21   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562
: 40   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2562
: 34   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562
: 44   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 28 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2562
: 61   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 21-27 มกราคม 2562
: 51   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 14-18 มกราคม 2562
: 59   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 2-13 มกราคม 2562
: 107   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 89   
รายงานก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561
: 113   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 105   
รายงานก้าวหน้ากองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๓-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 118   
	   รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
: 458   
รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่  ๑๓ - ๑๖ธันวาคม๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๖ธันวาคม๒๕๕๙
: 362   
	   รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่  ๒๓ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
: 417   
	   รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
: 420   
12 3 4 5 6 7 8
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111