ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
161
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10219
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034259
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 6689   
 
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม  ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖
: 287   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 247   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 265   
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 200   
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
: 267   
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
: 220   
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
: 217   
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒ - ๔ มกราคม  ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒ - ๔ มกราคม ๒๕๕๖
: 241   
ภาพ..โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๙,๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ศูนย์จัดหาฯ)
: 320   
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากสถานค้าปลีกยาสูบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดสระแก้ว
: 258   
ภาพ..ครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ (ศูนย์จัดหาฯ)
: 270   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111