ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
12
ผู้เข้าชมวันนี้
146
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11931
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018599
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 107   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 2- 6 มิถุนายน ๒๕๖๑
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   คดี รถเฉี่ยวชน ,คดีลักทรัพย์ , คดีทำร้ายร่างกาย ,คดี หมวกกันน๊อคหาย , คดี โยนศพทิ้ง
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถเฉี่ยวชน ,คดีลักทรัพย์ , คดีทำร้ายร่างกาย ,คดี หมวกกันน๊อคหาย , คดี โยนศพทิ้ง
2.	เข้าร่วมประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 2. เข้าร่วมประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  - ติดตั้งจอประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี       - เต้นแอโรบิคตามนโยบาย ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคตามนโยบาย ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
. สำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อำเภอดอนเจดีย์ , อำเภอบางปลาม้า ,อำเภอศรีประจันต์       อำเภอเมืองสุพรรณบุรี , อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอสองพี่น้อง
 . สำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อำเภอดอนเจดีย์ , อำเภอบางปลาม้า ,อำเภอศรีประจันต์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี , อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอสองพี่น้อง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ        ไปช่วยเก็บข้อมูลไฟล์ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีทิ้งศพบริเวณโคกโคเฒ่า        ที่อบต.นาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปช่วยเก็บข้อมูลไฟล์ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีทิ้งศพบริเวณโคกโคเฒ่า ที่อบต.นาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111