ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
175
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10233
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034273
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองคลัง
จำนวนผู้เข้าชม : 11113   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 249   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 189   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 235   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 192   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 224   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 239   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 230   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 216   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 219   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 241   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 224   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 199   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 159   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 166   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 247   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 233   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 226   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
: 203   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
: 217   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๘ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๘ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖
: 277   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111