ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
26
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9580
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033620
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 579   
 
ประวัติการอบรมสัมมนา
 
  - อบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นระดับสูง (นายกเทศมนตรี) รุ่นที่ 10(ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2544 - 26 มิถุนายน 2544) (16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2544)
  - อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารเทศบาลปี 2544 (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2545)
  - อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารเทศบาลปี 2544 (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2545)
  - อบรมผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตรนายกเทศมนตรี) รุ่นที่ 3 (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2546)
  - อบรมหลักสูตร เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2547) โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
  - อบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2547)
  - อบรมหลักสูตรความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2547)โดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี
  - อบรมหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม-2 ธันวาคม 2547)โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  - อบรมหลักสูตร เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2549)โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี
  - อบรมหลักสูตรลูกเสือชาวบ้านขั้นต้น รุ่นที่ 4654/2 (ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2549)
  - อบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ (ฝ่ายการเมือง) (หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2551
 
  - อบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2552 โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
 
  - ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ จัดโดยกระทรวงมหาดไทย
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111