องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ประวัตินายก อบจ.

ประวัติการอบรมสัมมนา

ประวัติการอบรมสัมมนา

 • อบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นระดับสูง(นายกเทศมนตรี)รุ่นที่  10(ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน  2544 - 26  มิถุนายน  2544) (16  กรกฎาคม - 3  สิงหาคม  2544)
 • อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารเทศบาลปี 2544 (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2545)
 • อบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้บริหาร รุ่นที่ 2(ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546)
 • อบรมผู้บริหารระดับสูง  (หลักสูตรนายกเทศมนตรี) รุ่นที่ 3  (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2546)
 • อบรมหลักสูตร เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2547)  โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
 • อบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2547)
 • อบรมหลักสูตรความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2547)  โดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี
 • อบรมหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม-2 ธันวาคม 2547) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบรมหลักสูตร เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2549)  โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี
 • อบรมหลักสูตรลูกเสือชาวบ้านขั้นต้น รุ่นที่ 4654/2 (ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2549)
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ (ฝ่ายการเมือง) (หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2551
 • อบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2552 โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
 • ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ จัดโดยกระทรวงมหาดไทย
 • ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 ระหว่างเดือน 7 กันยายน 2555- 30 มิถุนายน 2556 โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • อบรมหลักสูตรผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริฯ รุ่นที่ 1 (สมพ.1) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2556-เดือนพฤษภาคม 2556
 • อบรมหลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2556 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556
 • อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า  ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2558
 • อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 3 หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559
 • อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง  (นงส.)  รุ่นที่ 5  หน่วยงาน  สำนักงบประมาณ
  ระหว่างเดือน วันที่ 21  กุมภาพันธ์  - 30  มิถุนายน  2561 

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,551