องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
กิจกรรม

ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

                      นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ผู้แทนชุมชนและภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

                   โดย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แถลงนโยบาย
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีว่ามีความตั้งใจ ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ
ทั้งแรงกายและแรงใจ
ในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับบริการสาธารณะที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และสาธารณสุข ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตร ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวทางในการบริหารงานคือ

                   1. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                   2. ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงคิดเห็น ในการบริหารจัดการในส่วนที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง

                   3. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด เพื่อพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างค่านิยมร่วมที่ดีให้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเมืองน่าอยู่ เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ และดำรงไว้ซึ่งคุณค่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีนิยมอันดีงาม

                   4. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดผลที่ยั่งยืน

                 นโยบายในการบริหารงาน 6 ด้าน มีดังนี้

                   1. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพรายได้

                       1.1 ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพของประชาชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนทุกระดับ โดยถือแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา อาทิ เช่น

                       - โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย
เป็นต้น

                       1.2 ส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามการเสริมเพิ่มรายได้เกษตรกรทำนา ๑ ไร่แก้จน ตลอดจนแก้ไขปัญหาป้องกันศัตรูพืชแก่เกษตรกร

                   2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

                       2.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และระบบสาธารณูปโภค
ที่จำเป็นสำหรับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีมาตรฐาน

                       2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม บนพื้นฐานความต้องการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมการส่งผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของจังหวัด และรองรับการขยายเศรษฐกิจ

                       2.3 ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการชลประทาน อาทิ การก่อสร้างฝ่ายทำนบกั้นน้ำ
จัดหาแหล่งน้ำ ขุดลอกสระ คู คลอง แม่น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในจังหวัด

                       2.4 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดทำผังเมืองรวม ในพื้นที่ชุมชนที่สำคัญเพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองและการเกษตรกรรมในอนาคต

                    2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ IOT และระบบธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร

                   3. นโยบายด้านสังคม

                       3.1 ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สังคมและชุมชนให้เป็นสังคม
แห่งคุณภาพ ยึดหลักความสมดุลความพอดีและการพึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สังคมมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และครอบครัวอบอุ่น อันจะส่งผลให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

                       3.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการป้องกัน การให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อลดปัญหายาเสพติดที่มีผลต่อสังคม ชุมชนและครอบครัว

                       3.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้สู่ความเป็น "เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และสังคมอยู่ดีมีสุข"

                       3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกในการร่วมดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน

                       3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อาทิ อปพร. อส.ประเภทสำรอง เป็นต้น

                   4. นโยบายด้านการศึกษา

                       4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปวัตถุโบราณ สร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน และคงไว้ซึ่งศิลปะที่งดงาม เช่น โครงการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น

                       4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการศึกษา โดยจัดให้มีการศึกษาในทุกระดับตามแนวนโยบายของรัฐบาล และจัดให้มีการศึกษาพิเศษเพื่อมุ่งเน้นเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย

                       4.3 สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน อาทิ ประเพณีแห่เรือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ และวัฒนธรรมพื้นบ้านต่าง ๆ เป็นต้น

                   5. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร

                       5.1 สนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในท้องถิ่น พร้อมที่จะประสานงานและให้ความร่วมมือ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ

                       5.2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ยืดถือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้

                       5.3 สนับสนุนส่งเสริม และปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรและให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองงานและภารกิจได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสำหรับการบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม่

                       5.4 มุ่งเน้นพัฒนาและดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ตามที่กำหนดไว้ในแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                       5.5 บริหารงานโดยยืดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทางการเมือง
ของภาคประชาชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน

                   6. นโยบายด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา

                       6.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับนโยบายของจังหวัด และการขยายตัวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น

                       - โครงการจัดกิกรรมการแสดงต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวประวัติและความเป็นมาบ้านเจ้าพระยา
ยมราช

                       - โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่ท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

                       - โครงการท่องเที่ยวแบบไทยภายในคุ้มขุนแผน เป็นต้น

                       6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา องค์กร ชุมชน และประชาชนทั่วไป พร้อมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อสุขภาพพลานามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

                       6.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาให้มีมาตรฐานเพื่อก้าวสู่ระดับสากลและระดับอาชีพ อาทิเช่น

                       - โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาอื่น ๆ

                       - โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,282,772