องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น 3 สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น Zoom Meeting

                     นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น 3 สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น
Zoom Meeting โดยระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

                   1. ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                   2. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
                   3. การจัดประชุมใหญ่สามัญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564
                   4. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย กับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   5. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเมือง
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  17,807