ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
26
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9580
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033620
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองพัฒนาชนบท
จำนวนผู้เข้าชม : 4488   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 227   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 227   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 247   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 232   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 228   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗
: 286   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
: 248   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
: 272   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
: 256   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
: 217   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 262   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 377   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 324   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
: 291   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒ - ๓ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒ - ๓ มกราคม ๒๕๕๗
: 201   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 255   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 246   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 268   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 283   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 227   
1 23 4 5
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111