ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
201
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9948
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033988
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองกิจการสภาฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 9498   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 7-11 พฤษภาคม 2561
: 129   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 30-4 พฤษภาคม 2561
: 156   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 16-20 เมษายน ๒๕๖๑
: 133   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 9-13 เมษายน ๒๕๖๑
: 197   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 26-30มีนาคม ๒๕๖๑
: 198   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 19-23มีนาคม ๒๕๖๑
: 188   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 23-27 เมษายน ๒๕๖๑
: 206   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 2-6 เมษายน ๒๕๖๑
: 190   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 12-18มีนาคม ๒๕๖๑
: 187   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 12 กุมภาพันธ์ -16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
: 207   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 19 กุมภาพันธ์ -23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
: 236   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 26 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม ๒๕๖๑
: 190   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 5-9 มีนาคม ๒๕๖๑
: 176   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 8-12 มกราคม ๒๕๖๑
: 178   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 15-19 มกราคม ๒๕๖๑
: 175   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 22-26 มกราคม ๒๕๖๑
: 231   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 29-2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
: 196   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 5-9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
: 181   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง..กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง..กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 225   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๑-๕ มกราคม ๒๕๖๑
: 215   
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111