ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
26
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9580
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033620
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 132   
 
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561
 
. เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 . เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตามแนวพระราชดำริ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561   เวลา 09.30 น. ฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี
 เปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตามแนวพระราชดำริ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี
นำคณะผู้สูงอายุอำเภอสองพี่น้องทัศนะศึกษาดูงาน ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 น.   ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตามโครงการพระราชดำริ , ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 นำคณะผู้สูงอายุอำเภอสองพี่น้องทัศนะศึกษาดูงาน ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตามโครงการพระราชดำริ , ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาบ้านยะมะรัชโช ครั้งที่ ประจำวันที่ 25 พฤษภคม 2561 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา ชั้น 10 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาบ้านยะมะรัชโช ครั้งที่ ประจำวันที่ 25 พฤษภคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา ชั้น 10 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111