ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
486
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13019
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019687
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 323   
 
ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 3 ประจำปี ๒๕60 โดยมีปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานชมรมเซปักตะกร้อจังหวัดสุพรรณบุรี,นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี,นายสมชาย ประเสริฐศรี  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี,นายอภินันท์  สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี,รองปลัด อบจ.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารงานบุคคล,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   ด้านการพัฒนาระบบบริหาร,ข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการฯ     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕60  ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี     โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
                   รุ่นอายุ ๑3 ปี (ชาย)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
                    รุ่นอายุ ๑3 ปี (หญิง)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนวัดทุ่งแฝก
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
                   รุ่นอายุ ๑๕ ปี (ชาย)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนวัดสามเอก
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนบ้านหนองยาว
                    รุ่นอายุ ๑๕ ปี (หญิง)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนบ้านนเรศ
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
                   รุ่นอายุ ๑๘ ปี (ชาย)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย A
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย B
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
                   รุ่นอายุ ๑๘ ปี (หญิง)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนสงวนหญิง
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย A
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย B
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนประทีปศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111