ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
189
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9936
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033976
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หนังสือสั่งการ
จำนวนผู้เข้าชม : 3930   
 
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๕ เรื่อง..การตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารงานงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย
: 203   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๙๕ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
: 277   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๘๑ เรื่อง..การรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖
: 178   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๘๐ เรื่อง..ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
: 201   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๓๙ เรื่อง..ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 216   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๓๘ เรื่อง..การจัดงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๕๕
: 202   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๒๓ เรื่อง..ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงานผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล
: 253   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๐๐ เรื่อง..เชิญชวนสมัครเป็นคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนดำเนินงานจังหวัดสุพรรณบุรี
: 201   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๘๙ เรื่อง..ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
: 172   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๘๘ เรื่อง..ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่
: 194   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๘๖ เรื่อง..การเช่าเหมารถบัสทัศนาจรเพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ เชียงใหม่เกมส์
: 193   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๘๕ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
: 176   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๗๒ เรื่อง..แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
: 172   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๖๘ เรื่อง..ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
: 223   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๖๗ เรื่อง..การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 205   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๖๖ เรื่อง..ขอให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ
: 260   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๕๑ เรื่อง..พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
: 184   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๔๗ เรื่อง..แจ้งเวียนหนังสือราชการ
: 188   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๒๘๗ เรื่อง..การแอบอ้างเพื่อหลอกหลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 165   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๒๘๖ เรื่อง..การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 214   
1 2 3 4 56
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111