ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
161
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10219
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034259
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 64094   
 
ภาพ..การประชุมหารือข้อราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมหารือข้อราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 65   
ภาพ..ร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
: 54   
ภาพ..การประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น 3 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ภาพ..การประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น 3 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
: 96   
ภาพ..ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกาลพฤกษ์ 1 โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกาลพฤกษ์ 1 โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 79   
ภาพ..โครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..โครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
: 61   
ภาพ.. การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ.. การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 72   
ภาพ..การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 95   
ภาพ..ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 119   
ภาพ..พิธีเปิดงาน “โครงการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทงสุพรรณบุรี ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ คุ้มขุนแผน วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดงาน “โครงการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทงสุพรรณบุรี ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ คุ้มขุนแผน วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 180   
ภาพ..โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี  อำเภอหนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดทะเลเพลาะ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ
ภาพ..โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอหนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดทะเลเพลาะ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ
: 98   
ภาพ..พิธีมอบวุฒิบัตรสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี รุ่นที่ 45 – 46 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีมอบวุฒิบัตรสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี รุ่นที่ 45 – 46 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 121   
ภาพ..ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เข้าพบเพื่อเรียนเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เข้าพบเพื่อเรียนเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 141   
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111