ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
41
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9395
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033435
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 63900   
 
ภาพ..ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 39   
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการรถยนต์ MG สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โชว์รูม MG สุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการรถยนต์ MG สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โชว์รูม MG สุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 72   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ พื้นที่ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ พื้นที่ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 58   
ภาพ..โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพช่างอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 – 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง
ภาพ..โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพช่างอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 – 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง
: 80   
ภาพ..ต้อนรับคณะสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 60   
ภาพ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ บึงปลายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ บึงปลายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 94   
ภาพ..ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 111   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561  ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 53   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ประจำปีงบประมาณ 2562) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเลิศธานี คอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ประจำปีงบประมาณ 2562) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเลิศธานี คอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 59   
ภาพ..วมกิจกรรม “จิตอาสา เรา ทำดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ คน รัก คลอง...ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มความดี จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บึงปลายน้ำ ม.4 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ภาพ..วมกิจกรรม “จิตอาสา เรา ทำดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ คน รัก คลอง...ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มความดี จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บึงปลายน้ำ ม.4 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
: 83   
ภาพ..โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่1 ณ สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 37 วัดเสาธง อำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่1 ณ สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 37 วัดเสาธง อำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
: 91   
ภาพ..ร่วมพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 91   
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111